Danh mục

Đội Công tác xã hội Thanh niên TP

Những công trình vì cộng đồng

Thông qua tình nguyện hè, nhiều thanh niên tình nguyện mong muốn làm thay đổi cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp hơn cho cộng đồng qua những công trình, phần việc thiết thực và ý nghĩa. Sinh viên tình nguyện khơi thông rạch Đỉa ở…