Giới thiệu nhân sự: Anh Võ Quốc Bình

Anh VÕ QUỐC BÌNH  Sinh ngày 26 tháng 3 năm 1985 Chức vụ: Trưởng phòng Phòng/ ban: Phòng Kết nối tình nguyện Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội Chức vụ kiêm nhiệm: - Đội trưởng Đội Công tác xã hội Thanh niên Thành phố - Chủ tịch…

Những công trình vì cộng đồng

Thông qua tình nguyện hè, nhiều thanh niên tình nguyện mong muốn làm thay đổi cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp hơn cho cộng đồng qua những công trình, phần việc thiết thực và ý nghĩa. Sinh viên tình nguyện khơi thông rạch Đỉa ở…